Bättre etiskt klimat i psykiatrisk öppenvård?

2011-06-20

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) har i samarbete med psykiatrin vid Landstinget i Uppsala län fått 1 513 000 kronor av AFA försäkring för att undersöka om handledda etikronder kan förbättra det etiska klimatet på psykiatriska öppenvårdsmottagningar.
Projektet är ett resultat av det nära samarbete som finns mellan Centrum CRB, Landstinget och Akademiska sjukhuset.

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) har i samarbete med psykiatrin vid Landstinget i Uppsala län fått 1 513 000 kronor av AFA försäkring för att undersöka om handledda etikronder kan förbättra det etiska klimatet på psykiatriska öppenvårdsmottagningar.

Till mottagningarna kommer barn, unga vuxna och vuxna för utredning, diagnos och behandling av depression, nedstämdhet, bipolär sjukdom, ångest, ätstörningar, tvångssyndrom och posttraumatisk stress. De tas emot av läkare, sjuksköterskor, skötare, socionomer, psykologer och sjukgymnaster, som ska ställa rätt diagnos och behandling. Ibland måste man fatta svåra beslut om remittering till slutenvård eller tvång. Det väcker svåra etiska frågor: Hur ska man balansera viljan att göra gott mot patienten och samtidigt respektera hennes autonomi? Det uppstår också frågor om hur man ska prioritera mellan olika behov när vissa patienter kräver stora resurser och arbetsbelastningen är hög.

En bra arbetsmiljö har beredskap för att hantera den här sortens etiska utmaningar i arbetet. Ett positivt etiskt klimat kan antas minska risken för utbrändhet genom att minska upplevelsen av moralisk stress. Forskarna tror också att det kan spela roll för patientsäkerhet och bemötande.

Projektet är ett exempel på och ett resultat av det nära samarbete som finns mellan Universitetets etikcentrum, Landstinget i Uppsala län och Akademiska sjukhuset. Ansvariga forskare är Mats Hansson, professor i biomedicinsk etik på Centrum för forsknings- & bioetik, Mia Ramklint, överläkare i psykiatri på Akademiska sjukhuset och Kristina Haglund universitetslektor i psykiatri på Institutionen för neurovetenskap. Marit Silén, doktorand i omvårdnad som slutför sin forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping har rekryterats för att arbeta i projektet, som  beräknas starta i december 2011.

Läs pressmeddelande från AFA försäkringar