Forskning inom geriatrisk rehabilitering

Studier av motorisk funktion och äldres hälsa

Ett av huvudmålen inom geriatrisk rehabilitering är att återställa och upprätthålla motorisk funktion, för att möjliggöra självständighet i dagliga aktiviteter och därmed också en hög grad av livstillfredsställelse hos vårdtagarna. Forskningen inom detta område syftar till att, utifrån olika perspektiv, studera motorisk funktion och fysisk aktivitet i relation till hälsa hos äldre. Detta innebär att olika forskningsmetodik och vetenskapliga paradigm, dvs. både kvantitativt och kvalitativt tänkande, kombineras och nyttjas på kompletterande sätt. Området omfattar metodutveckling gällande klinisk och laboratoriebaserad utvärdering av motorik, liksom studier av relationer mellan motorisk funktion och olika subjektiva (o)hälsoaspekter, företrädesvis livstillfredsställelse och fallrädsla. Forskningen riktas främst mot äldre med rehabiliteringsbehov pga. multipla sjukdomsdiagnoser/sviktande funktioner och sådana med specifik neurologisk eller neurodegenerativ sjukdom, såsom stroke och Alzheimers sjukdom.

Forskningssamarbete bedrivs med andra lärosäten, främst Karolinska Institutet och CIRRIS (Centre of Interdisciplinary Research in Rehabilitation and Social Integration), Laval University Quebec, Kanada och med Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm.

 

Kontakt

Anna Cristina Åberg

018-611 7976
E-post

 

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 14B, Uppsala

Postadress:
Uppsala Science Park, 751 85 Uppsala