Uppnå bättre hälsa åt allmänheten och kostnadseffektivare vård åt samhället

Randomiserade studier uttalar sig nyttan om nyttan i förhållande till risken under ideala förhållanden. De säger däremot lite om förhållandet i klinisk praxis där patienterna är multisjuka, behandlas med fler läkemedel, och följer behandlingen sämre:

·Äldre har en ökad känslighet för kroniska sjukdomar vilket gör att de ofta är multisjuka och behandlas med åtskilliga läkemedel. Trots att detta ökar de äldres morbiditet och mortalitet och samhällets kostnader, så exkluderas dessa patienter ofta ur randomiserade prövningar.

·Barn och gravida exkluderas också ofta ur randomiserade prövningar trots både FDA och EMA har betonat vikten att studera hur nyttan förhåller sig till risken för denna sårbara population.

·Patienter har dessutom en sämre följsamhet i klinisk praxis än i randomiserade studier. Många anser att detta är det största skälet varför det är svårt att generalisera den nytta och den risk man har funnit i randomiserade prövningar till klinisk praxis.

I Sverige har vi en unik möjlighet att belysa dessa frågor. Vi har 73 nationella kvalitetsregister med hälsodata som tillsammans med förskrivningsregistret och andra icke-medicinska register ger oss mer information än något annat icke-nordiskt land.

Vi kan därigenom studera nyttan och risken med våra läkemedel i klinisk praxis på hela den populationen som får läkemedlen på recept. I andra länder med sämre register tvingas man studera en icke-representativ population.

Dessutom medger det rika datamaterialet att vi kan kontrollera för andra faktorer som påverkar de samband vi vill skatta. Läkarna har t.ex. en förmåga att avgöra vilka patienter som bäst kan tillgodogöra sig en viss behandling, vilket överskattar av effekterna om inte detta kontrolleras.

I det här forskningsteamet vill vi hjälpa regulatoriska myndigheter i Europa och HTA myndigheter över hela världen att fatta bättre beslut när ett läkemedelsgodkännande (via PAES studier) och ett subventionsbeslut betingas på nytta och risker i klinisk praxis.

Vår målsättning är m.a.o. i första hand att försäkra oss om att patienter bara får behandlingar vars nytta överstiger dess risker, dvs förbättrar deras hälsa. I andra hand vill vi försäkra oss om att de allt knappare resurserna inom vården används på ett optimalt sätt, dvs kostnadseffektivt.

Kontakt

Verksamhetsledare:

Langenskiöld, Sophie
Forskare Hälsoekonomi

E-post