Forskning inom vårdvetenskap

Forskning inom vårdvetenskap sker på mikro-, meso- och makronivå. Forskningsfrågorna rör personcentrerad vård, samverkan i team, säker och evidensbaserad vård och hur denna kan implementeras på bästa sätt i en komplex hälso- och sjukvård. Vår forskning omfattar allt från från reproduktiv hälsa till palliativ vård och transkulturell vård. Studier bedrivs i Sverige och internationellt.

Mer specifikt fokuserar vår forskning nu på att förebygga vårdrelaterade skador som trycksår, postoperativa sårinfektioner, läkemedelsrelaterade symptom hos äldre och prevention av HPV-relaterad cancer. Samarbete och kommunikation för ökad patientsäkerhet och hälsa studeras, liksom organisation och arbetsmiljö i äldreomsorg, primärvård och sjukhusvård.

Internationella och nationella nätverk

Kontakt

Forskargruppsledare:

Katarina Hjelm
Professor med klinisk tjg

E-post