Forskning om attraktiva arbetsplatser inom operationssjukvård

2011-05-06

För att vara kunna behålla samt nyanställa personal inom operationssjukvård behövs forskning kring att identifiera och främja attraktiva vårdarbetsplatser.

 

Länk till inslag på TV4, lokalt Gävle, 5:e april 2011

 

Forskningsprojekt: Att identifiera och främja attraktiva vårdarbetsplatser

”Attraktivt arbete” kan definieras som ett arbete som har egenskaper att vara tilldragande och väcka positiv uppmärksamhet, samt verka för att behålla anställda och ge positiva upplevelser, även på lång sikt och med närmare erfarenheter. Brist på erfaren personal och svårigheter att rekrytera personal kan innebära en stor belastning för de anställda och svårigheter att hålla en hög kvalité inom vården. Målsättningen med avhandlingsarbetet är att finna metoder för att identifiera och främja vårdarbetsplatsers attraktivitet samt undersöka om det går att finna samband mellan arbetsplatsens attraktivitet, organisation och personalens hälsa.

Den första studien har en kvalitativ fenomenografisk studiedesign för att beskriva hur personalgrupper på operationsavdelningen uppfattar/förstår sitt arbete.

Den andra studien är en fallstudie där arbetsplatsen ses som en enhet och studiedesignen är komplementär innefattande både kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys. Att göra en så objektiv kartläggning som möjligt av en arbetsplats utifrån intervjuer kan låta sig göras med ARIA Arbetsinnehållsanalys

I den tredje studien, med syfte att anpassa och utveckla en enkät med god validitet planeras faktoranalyser, focusgruppsintervjuer och sambandsanalyser. Enkäten kommer sedan att användas i studie fyra, en tvärsnittsstudie som innefattar kvantitativa multivariata sambandsanalyser.

Urvalet är alla personalkategorier anställda vid operationsavdelningarna, division operation, i Gävleborgs landsting, ca 250 pers.

Studien kan ha en direkt relevans för det praktiska arbetsmiljöarbetet inom operationsverksamheten, dels i ett större perspektiv bidra med ytterligare vetenskaplig kunskap kring "attraktiva" vårdarbetsplatser.