Ekonomi styr dagens sjukvård

2014-05-27

Uppfyller svensk sjukvård intentionen i hälso- och sjukvårdslagen? Nej skriver sju läkare på debattplats i dagens Svenska Dagbladet. Enligt författarna är det inte längre medicinska bedömningar som ligger bakom beslut. Istället är det ekonomiska hänsynstaganden som styr.

Lagen säger att målet för hälso- och sjukvården ska vara god hälsa och vård på lika villkor. Det gäller för hela befolkningen och den som har störst behov ska få företräde. Karl Sallin doktorand hos CRB är en av läkarna som undertecknar artikeln på gårdagens Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Enligt författarna lever vi inte upp till lagen idag. Du får olika vård beroende på var du bor och om man är man eller kvinna.

Enligt författarna är det inte så att den som har störst behov alltid får företräde till vården. Vårdgarantin med sitt fokus på tillgänglighet har lett till att patienter med komplicerade och kroniska sjukdomar trängs undan. Och det finns stora skillnader mellan olika landsting när det gäller cancersjukvård. Sjukvården har blivit ett ekonomiskt projekt som istället för att ta hänsyn till patienternas behov ägnar sig åt att hushålla med resurser. Författarna skriver att ekonomin har blivit ett mål i sig och att det står i strid med lagstiftarens intentioner. Om sjukvården organiseras och leds utifrån ett enögt ekonomiskt perspektiv hamnar den ofta i ett motsatsförhållande till professionella värderingar. Det drabbar patienten.

Författarna skriver att det är de medicinska bedömningarna som är utgångspunkten i vården. Enligt dem måste de olika professionerna inom vården och patienterna få ett större inflytande. För att det ska bli möjligt anser de att hälso- och sjukvårdens organisation måste förändras. Debatten behöver handla om sådant som är viktigt i vården. Politiker talar om vinster i välfärden och administrativa bördor. Enligt författarna är det inte de centrala frågorna. Istället behöver vi diskutera sjukvården som ett etiskt projekt. Sjukvårdens ledning och organisation behöver vara i harmoni med de grundläggande värderingar som hälso- och sjukvårdslagen ger uttryck för. Enligt dem är prioriteringsplattformen och de yrkesetiska reglerna varken i vårdens, patientens eller samhällets intresse.

Läs artikeln på SvD Brännpunkt: Sjukvården följer inte längre lagen

Om undertecknarna: Artikeln är undertecknad av Ingemar Enström, Peter Friberg, Märit Halmin, Rurik Löfmark, Lollo Makdessi, Karl Sallin och Astrid Seeberger. De ingår alla i Svenska Läkaresällskapets projekt "En värdefull vård"  som ska analysera hälso- och sjukvårdens utveckling och visa vägen till vård som stämmer överens med svensk lag yrkesetiska regler.