Diskussioner om kultur och etik

2014-10-16

De flesta av oss har hört talas om uppdelningen mellan begreppen natur och kultur och vetenskap och etik. Men hur kan vi utmana de här begreppen? Och vad händer när vi tänker till om dem en andra gång?

Medlemmar ur ett nätverk om kultur, hälsa och bioetik som drivs av Anna Lydia Svalastog från CRB har gjort precis det. I en artikel i New Zealand Online Journal of Interdisciplinary Studies sammanfattar de diskussionerna som pågår just nu i olika discipliner. Författarna ger bland annat exempel från medicin, biodiversitet, genetik och hälsa och pekar ut forskning på ursprungfolk som ett särskilt fokus för diskussionen.

Enligt Anna Lydia Svalastog är det extra viktigt att ta etiska hänsyn när man forskar om ursprungsfolk. Lagstiftning och etiska riktlinjer kräver att man tar särskilda hänsyn och det kan få konsekvenser för forskningen. Att sätta fokus ursprungsbefolkningar kan belysa det faktum att etiska riktlinjer ofta har en kulturell utgångspunkt som inte alltid passar för alla folkgrupper i ett land eller alla etiska utmaningar med forskningen:

- Ursprungsfolk deltar i genetisk forskning, epidemilogiska studier och forskning om hälsa och välmående. Det betyder att vi måste analysera och diskutera hur forskningsetiken förhåller sig till ursprungsfolk. Vår forskning har utvecklat dessa frågor och visat att det finns forskningsetiska utmaningar som handlar om ägande, hur man får del i nyttan av forskningsresultaten och hur ursprungsbefolkningar administreras och styrs i Sverige också. Det utmanar i sin tur hur vi förstår etiska nyckelbegrepp som informerat samtycke och anonymitet som används inom forskningsetiken, säger Anna Lydia Svalastog.

Janice McLaughlin, professor i Sociologi vid universitetet i Newcastle, är också en av författarna. Enligt henne är ett av problemen att många koncept som kan förstås på olika sätt. Hon nämner familj som ett exempel:

- I vår forskning diskuterar vi hur man kan tänka på familj och arv son antingen genetisk och en produkt av blodsband, eller som en enhet som är skapad av vår kultur. När människor väljer att göra genetiska tester möts de här sätten att se på familjen: "naturen" och kulturen verkar tillsammans för att forma hur vi upplever det som händer, säger Janice McLaughlin.

Vad är det så som den här artikeln bidrar med? Enligt Anna Lydia Svalastog och Janice McLaughlin har deras forskningsnätverk lyckats visa hur viktig den mångvetenskapliga forskningen är. Det är den som gör det möjligt att tänka till om gränserna mellan discipliner och de kunskapsanspråk de gör. Dessutom väcker en sådan process frågor om ojämlikhet och maktfördelning inom forskningen: En dynamik som sträcker sig över både kulturella analyser och etiska utvärderingar.

Läs artikeln: Chenhall R, Martinelli L, McLaughlin J, Smestad Paulsen B, Senior K, Svalastog AL, Tunon H and Werdelin L, Culture, science and bioethics: Interdisciplinary understandings of and practices in science, culture and ethics, New Zealand Online Journal of Interdisciplinary Studies, 2014;1(2)