Etikronder i psykiatrisk öppenvård

2014-12-01

Etikronder är uppskattade, men kan man använda dem för att förbättra det etiska klimatet inom hälso- och sjukvården? Två psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Uppsala har testat etikronder under ett halvår för att se vad som händer.

Det visade sig att personalen uppskattade att delta i etikronderna och såg dem som ett viktigt forum för att diskutera etiska frågor. Enligt Marit Silén, som gjorde interventionen som del av sin postdoc på Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), gick det inte att se några mätbara skillnader i det etiska klimatet innan och efter interventionen: Det vill säga hur personalen uppfattar att etiska frågor hanterades på arbetsplatsen.

Enligt Marit Silén har projektet visat hur svårt det är att kunna visa mätbara effekter av en intervention som deltagarna ändå upplever som angelägen och givande. Att personalen uppskattade etikronderna visar att det finns ett behov av att fånga upp de här frågorna på arbetsplatserna. 

- De fall och situationer som har diskuterats under etikronderna visar att personal inom öppenvårdspsykiatrin ställs inför många etiska överväganden som de behöver få tillfälle att få diskutera, säger Marit Silén.

Vad kan man lära sig av det här projektet? Marit Silén säger att det kan finnas flera förklaringar till varför det inte gick att mäta någon förändring i personalens uppfattning av det etiska klimatet. Vissa saker är svåra att fånga med enkäter och andra kan vara svåra att påverka genom etikronder. Till exempel om personalen känner sig uppskattade i sin organisation. Det kan också vara så att etikronderna inte tillförde något nytt.

- Personal inom psykiatrin har ofta tillgång till andra forum än etikronder där de kan diskutera patientfall med svåra avvägningar, vilket gör att det behöver vara tydligt hur etikronder skiljer sig från exempelvis handledning, säger Marit Silén.

De mottagningar där forskarna gjorde interventionen med etikronder hade ett gott etiskt klimat redan innan. Det kanske betyder att det hade krävts en större insats för att kunna se någon skillnad. Det kan också vara så att gruppen är för liten för att man skulle kunna mäta statistiskt signifikanta skillnader.

Men, säger Marit Silén, en väldigt viktig sak lärde vi oss: Etikronder är uppskattade. När forskarna intervjuade personalen om hur de uppfattade etikronderna var de överlag positiva och tyckte att det var ett viktigt forum där de fick ägna sig åt etiska frågor. De tyckte inte att etikronderna innebar någon påtaglig förändring i deras dagliga arbete. Men etikronderna gav nya perspektiv på etiska frågor och många önskade att det skulle vara ett återkommande inslag i arbetet.

Vill du veta mer om projektet? Ladda ner rapporten här