Health economics

År 2011 lanserade Uppsala Universitet en omfattande Hälsoekonomisatsning som har resulterat seminarier, utbildningar, tema-dagar, och anställningar. En stor del av verksamheten planeras inom ramen för det hälsoekonomiska forumet vid Uppsala Universitet (www.HEFUU.uu.se) som är ett tvärvenskaplig forum för samhällsvetare och medicinare kring forskning inom hälsoekonomi. Forskningen, däremot, ligger inom berörda institutioner.

År 2013 anställde Uppsala Universitet sin första hälsoekonomi inom ramen för just den här satsningen, Sophie Langenskiöld. Sophie håller för tillfället på att sätta upp ett team tillsammans med nyckelpersoner som kommer att ägna sig åt följande forskningsfrågor: Vad skulle vi behöva göra för att försäkra oss om att framtida generationerna ska få den vård och omsorg de behöver i framtiden. Och hur fördelar vi resurser idag för att allmänheten ska uppnå en så hög hälsa som möjligt samtidigt som samhället fördelar vård och omsorg kostnadseffektivt?

Teamet byggs nu upp med insikten att en tvärvetenskaplig kompetens behövs för att åstadkomma forskning av hög internationell kvalitet. Förutom att diskussioner förs med intressanta parter inom Uppsala Universitet, så håller olika samarbeten på att etableras med andra Universitet, såväl i Sverige som i resten av världen. Dessutom försöker vi engagera Läkemedelskommittéer, Landsting, Läkemedelsverket, och TLV för att försäkra oss om att våra frågeställningar är relevanta.

Contact

Research group leader:

Langenskiöld, Sophie
Researcher Health economi

E-mail