Om allmänmedicin

Allmänmedicin är primärvårdens dominerade akademiska gren. Det är dessutom den läkarverksamhet som har de äldsta anorna. Ämnets innehåll präglas av att primärvården är första linjens sjukvård, det vill säga den sjukvårdsinstans som patienterna i första hand förväntas anlita vid ohälsa.

De sjukdomar och ohälsotillstånd som allmänmedicinen främst intresserar sig för är därför de vanligast förekommande. Som exempel kan nämnas hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, astma, allergi, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), försäkringsmedicin (sjukskrivning och sjukersättning), muskel- och ledbesvär, ryggbesvär, tennisarbåge, fibromyalgi, läkemedelsanvändning och de vanligaste infektionerna.

Forskningen är fokuserad på patientnära forskning inom området med tillämpning av såväl klinisk som epidemiologisk teknik. Dessutom samarbetar vi med andra kliniska enheter och med grundforskningsenheter inom och utom landet.

Enheten bedriver också undervisning inom området i den medicinska och vårdvetenskapliga grundutbildningen. Till exempel leder vi utbildningsmomentet "professionell utveckling" inom läkarprogrammet på termin 1-4. Där ingår även ledarskapsutbildning under utbildningens åtta kommande terminer. Under termin 11 ansvarar enheten för en fyraveckorskurs i allmänmedicin. Läs mer om läkarprogrammet.