Forskningsområde

Gruppen bedriver forskning inom ett antal områden med fokus på hälsa, livsstil och rehabilitering. Två huvudområden är 1) fysisk träning och stresshantering vid cancer och 2) hälsa i arbetslivet och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Cancer

Inom området cancer genomför vi interventions- och implementeringsstudier, metodutveckling och kvalitativa studier för att beskriva upplevelser hos patienter, närstående och personal. Fysiologiska mekanismstudier kring träningens effekter på hälsa och biverkningar av cancerbehandling bedrivs i nära samarbete med specialister inom dessa områden. Vi samarbetar med ett antal svenska och internationella universitet och sjukhus.

Hälsa i arbetslivet

Inom området hälsa i arbetslivet utvärderar vi effekter av olika interventioner och samverkansformer mellan t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner, hälso- och sjukvården samt arbetsgivare med både kvantitativ och kvalitativ metod. Vi gör hälsoekonomiska studier och processutvärderingar för att stödja effektiv implementering av nya arbetssätt.