Rapporter vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

 • Klang, Nina; Wandin, Helena; Wilder, Jenny

  Barn med flerfunktionsnedsättning - samspel och social inkludering: Rapport från ett samverkansprojekt

  2019.

  Open access
 • Warner, Georgina; Cooper, Heather; Cusack, James

  A review of the autism research funding landscape in the United Kingdom

  2019.

  Open access
 • Larsson, Kjerstin; Roshanai, Afsaneh; Westerling, Ragnar

  Ordinarie hälsokommunikation inom Stockholms län

  2018.

  Open access
 • Al Adhami, Maissa

  Utvärdering av pilotfasen i “Välkommen till Skåne”: Delprojekt 4, MILSA 2.0

  2017.

  Open access
 • Gray, Bradford H.; Winblad, Ulrika; Sarnak, Dana O.

  Sweden’s Senior Alert Program: How an Information System Can Reduce Health Risks Among the Elderly

  2016.

  Open access
 • Gray, Bradford H.; Winblad, Ulrika; Sarnak, Dana O.

  Sweden’s Esther Model: Improving Care for Elderly Patients with Complex Needs.

  2016.

  Open access
 • Åhs, Annika

  Projekt Inspira Integrerad behandling för personer med psykisk ohälsa inom etableringen i Uppsala län: Utvärderingsrapport: December 2016

  2016.

  Open access
 • Wångdahl, Josefin; Al-Adhami, Maissa

  Hälsokommunikation i samhällsorienteringen i Stockholms län 2015-2016: En utvärderingsrapport

  2016.

  Open access
 • Pless, Mia; Sonnander, karin

  Learning and aplying evidence-based practice in a quality improvement perspective:staff experiences

  2016.

 • Andersén, Åsa

  Slutrapport - ENTER: Ett samverkansprojekt med huvudsyfte att underlätta för unga med aktivitetsersättning att komma ut i arbetslivet eller studier.

  2016.

 • Santalahti, Päivi; Al-Janabi, Thair; Berg, Noora

  Supporting health care professionals who are asylum seekers or refugees in starting their licensing process in Finland

  2016.

  Open access
 • Pless, Mia; Karlén Nilsson, Helena; Sonnander, Karin

  Evidensbaserad praktik och Mini-HTA vid Hälsa och habilitering: Personals kännedom och användning, information och stöd, samt för vilka frågor Mini-HTA använts

  2016.

  Open access
 • Öhman, Mattias

  Be smart, live long:the relationship between cognitive and non-cognitiveabilities and mortality

  2015.

 • Al Adhami, Maissa

  Hälsokommunikation i relation till samhällsorientering och etablering av nyanlända flyktingar i Sverige: Förstudie MILSA

  2015.

  Open access
 • Winblad, Ulrika; Blomqvist, Paula; Boström, Linn

  Patientcentrering i Sverige: aktuella initiativ

  2015.

 • Masterton, Malin; Boström, Linn; Winblad, Ulrika

  Patientcentrerade vårdmöten: förutsättningar och begränsningar i svensk hälso- och sjukvård

  2015.

 • Winblad, Ulrika; Mankell, Anna; Olsson, Fredrik

  Vårdval inom specialistsjukvården: vilka krav ställer landstingen på vårdgivarna?

  2015.

 • Westerholm, Peter; Lundberg, Ingvar; Anderzén, Ingrid; Lytsy, Per et al.

  Evidence-based methods for enhancing the labour-force entrance of people with mental disabilities: A systematic literature review

  2015.

 • Janeslätt, Gunnel; Hayat Roshanay, Afsaneh

  Föräldraskap hos vuxna med ADHD eller Autismspektrumtillstånd, konsekvenser för barnet samt metoder för stöd. Systematisk kunskapsöversikt

  2015.

 • Larsson, Kjerstin; Andersén, Åsa; Anderzén, Ingrid

  UMiA: Ungas mobiliseringinför arbetslivet

  2014.

 • Johansson, Lars Age; George Massad, Salwa

  Accuracy of Palestine mortality statistics: Audit study of the quality and completeness of death notification forms

  2014.

 • Westerling, Ragnar

  Hälsoundersökningens betydelse för den sexuella ochreproduktiva hälsan hos asylsökande. (InSwedish. The role of health examinations for the sexual and reproductive healthamong asylum seekers)

  2014.

 • Ståhl, Christian; Andersén, Åsa

  Dirigo 1: Slutrapport

  2014.

 • Ståhl, Christian; Andersén, Åsa; Larsson, Kjerstin; Anderzén, Ingrid

  Dirigo 2: Slutrapport

  2014.

 • Ståhl, Christian; Andersén, Åsa

  Dirigo 1 Slutrapport

  2014.

 • Lytsy, Per; Andersen, Åsa; Liljestam Hurtigh, Anna; Kams, Piret et al.

  Vitalis: A randomized intervention and coordination program aimed at Return to Work for women with long term sick leave

  2014.

  Open access
 • Winblad, Ulrika; Isaksson, David; Josefsson, Karin; Olsson, Fredrik

  Kvalitetskrav i valfrihetssystem: en analys av förfrågningsunderlag för hemtjänst

  2014.

  Open access
 • Erlingsson O, Gissur; Fogelgren, Mattias; Olsson, Fredrik; Thomasson, Anna et al.

  Hur styrs och granskas kommunala bolag?: Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun

  2014.

  Open access
 • Larsson, Kjerstin; Andersén, Åsa; Anderzén, Ingrid

  UMiA: ungas mobilisering inför arbetslivet

  2014.

  Open access
 • Wångdahl, Josefin

  Vilken betydelse har hälsolitteracitet för hälsoundersökningen för asylsökande?

  2014.

  Open access
 • Wångdahl, Josefin

  Uppfattningar om arbetet med hälsoundersökningar för asylsökande: Resultat från fokusgrupper med Migrationsverks- och landstingspersonal i fyra län våren 2012

  2014.

  Open access
 • Wångdahl, Josefin; Åhs, Annika

  Projekt Athena: En användbar metod för att främja närhet till arbetsmarknaden och hälsa hos långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor?

  2014.

  Open access
 • von Granitz, Heléne

  Upplevd kvalitet av personlig assistans: En litteraturöversikt över upplevd kvalitet i personlig assistans enligt studier över utfall under LSS reformens 20 år

  2014.

  Open access
 • Winblad, Ulrika; Isaksson, David; Josefsson, Karin; Olsson, Fredrik

  Kvalitetskrav i valfrihetssystem – en analys av förfrågningsunderlagen: en analys av förfrågningsunderlagen

  2014.

 • Hedin, K; André, M; Brorsson, A; Gröndal, Hedvig et al.

  Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika

  2014.

 • Mustonen, Ulla; Huurre, Taina; Kiviruusu, Olli; Berg, Noora et al.

  Elämänkulku, mielenterveys ja hyvinvointi. Seurantatutkimus 16-vuotiaista tamperelaisnuorista 22-, 32- ja 42-vuotiaina (TAM-projekti)

  2013.

  Open access
 • Lindstedt, Helena

  Utvärdering av projektet Individuell målsättning och utvärdering för personer med psykiskt funktionshinder (IMU)

  2013.

  Open access
 • Warg, Lars-Erik; Mölleby, Göte; Hansson, Ann-Sophie; Vihlborg, Per et al.

  ”KYRKAN ÄR NOG EN LITE SPECIELL ARBETSPLATS” Arbetsmiljö, ohälsa, sjukskrivning i fyra kristna samfund: Slutrapport till AFA Försäkring angående projektet ”Religiösa samfund i DUSTLänen:Sjukfrånvaro, arbetsmiljö och ohälsa”, mars 2013. Dnr 100020

  2013.

  Open access
 • Haravuori, Henna; Suomalainen, Laura; Turunen, Tuija; Berg, Noora et al.

  Jokelan ja Kauhajoen ampumissurmille altistuneiden oppilaiden ja opiskelijoiden selviytyminen, tuki ja hoito.: Kahden vuoden seurantatutkimusten loppuraportti

  2012.

  Open access
 • Westerling, Ragnar

  Hälso- och sjukvårdens inverkan på befolkningenshälsa. (In Swedish; the impact of medical care onpopulation’s health).

  2012.

 • Lindstedt, Helena; Gärdegård, Anna

  Delrapport II. Individuell målsättning och utvärdering för personer med psykisk funktionshinder (IMU)

  2012.

  Open access
 • Fredriksson, Mio

  Vårdval i Uppsala län: Extern granskning av tillgänglighet,valfrihet, resurser och kvalitet

  2012.

 • Winblad, Ulrika; Isaksson, David; Bergman, Patrik

  Effekter av valfrihet inom hälso- coh sjukvård: en kartläggning av kunskapsläget

  2012.

 • Pless, Mia; Sonnander, Karin

  Evidensbaserad praktik: Utbildning och stöd till personal

  2012.

  Open access
 • Lindstedt, Helena; Adolfsson, Päivi; Janeslätt, Gunnel; Pettersson, Ingvor et al.

  Omgivningens hjälp eller stjälp?: Dokumentation av personers med psykisk funktionsnedsättning erfarenheter av användning av elektroniska planeringshjälpmedel

  2012.

  Open access
 • Anderzén, Ingrid; Liljestam Hurtigh, Anna; Andersén, Åsa

  Slutrapport - SAMKLANG: Samverkan kring långtidssjukskrivna.

  2011.

 • Anderzén, Ingrid; Andersen, Åsa; Liljestam Hurtig, Anna

  Slutrapport - SAMKLANG: Samverkan kring långtidssjuksrivnaEtt socialfondsprojekt för att främja samverkan  och livskvalitet genom återgång i arbete

  2011.

 • Lindstedt, Helena; Gärdegård, Anna

  Delrapport I. Individuell målsättning och utvärdering för personer med psykiskt funktionshinder (IMU)

  2011.

  Open access
 • Winblad, Ulrika

  Hur kan patienter och medborgare påverka och styra hälso- och sjukvården?

  2011.

 • Winblad, Ulrika; Andersson, Caroline

  Vilken information behöver patienter och medborgare för att välja vårdgivare och behandling?: Patienters och medborgares behov av kvalitetssäkrad och lättillgänglig information

  2011.

  Open access