• Dahlström, Josefin

  "Alltså det jag fått hört i skolan är väl bara typ att det är dåligt...": En kvalitativ studie om gymnasietjejers syn på narkotikaanvändning på Gotland

  2021.

  Open access
 • Gradin, Mattias

  Upplevd användbarhet av informationsmaterial för bemötandet av HBTQ-personer inom samhällsverksamheter: En utvärdering av region Gotlands informationsmaterial om HBTQ+

  2021.

  Open access
 • Sundberg, Sofia; Steen, Jennifer

  Livet efter bröstcancer, vårdens bemötande av överlevare till bröstcancer och deras upplevelser

  2020.

  Open access
 • Bergom Larsson, Hannah; Hedström Lövgren, Jennifer

  Barn som far illa - sjuksköterskors bedömning i samband med att orosanmäla

  2020.

  Open access
 • Gunnarsson, Beatrice; Onsbjer, Maria

  Vad sjuksköterskor anser ger arbetsrelaterad stress och dess påverkan på omvårdnadsarbetet och mötet med patienten

  2020.

  Open access
 • Zedell Wänn, Natasha; Roslund, Maria

  Distraktion som smärtlindring vid procedurrelaterad smärta hos barn

  2020.

  Open access
 • Rosberg Petersson, Johanna

  Skolungdomars levnadsvanor, psykiska hälsa och känsla av trygghet i Norrtälje kommun 2013-2019: En kvantitativ undersökning

  2020.

  Open access
 • Häll, Fanny; Amanda, Nilsson

  Bröstcancerpatienters upplevelse av fatigue och kognitiv nedsättning vid kemoterapi: En litteraturöversikt

  2020.

  Open access
 • Lindström Graff, Louise; Giernalczyk, Martina

  Kvinnors upplevelser efter mastektomi: En allmän litteraturstudie

  2019.

  Open access
 • Lundqvist, Isabelle; Nilsson Lowén, Isabell

  Efterlevandes hälsa samt erfarenheter av och behov av stöd efter att ha förlorat en nära anhörig i suicid

  2019.

  Open access
 • Lilliu, Sophia; Gideback, Caroline

  Patienters upplevelse av sömn på sjukhus - omvårdnad och miljö: Litteraturstudie

  2019.

  Open access
 • Åkerlind, Eva

  Nattfotboll i socialt utsatta områden: Beskrivning av verksamheten utifrån programteori och förutsättningar för uppskalning

  2018.

  Open access
 • Schanning, Katarina

  Sociala faktorers påverkan på den ojämlika hälsan bland vuxna i Uppsala län: En kvantitativ tvärsnittsstudie

  2018.

 • Åhlin, Erik

  The perception of TrT among its implementers: Evaluating the implementation process of Teaching Recovery Techniques among implementers in an intervention targeting unaccompanied refugee minors in Uppsala, Sweden.

  2017.

  Open access
 • Gavra, Parthena

  ”Jag har liksom kontroll över läget, kontroll över mig själv”: En kvalitativ intervjustudie om ensamkommande barns upplevelser av Teaching Recovery Techniques – en pilotstudie i Sverige

  2017.

  Open access
 • Nordgren, Sofia; Forsgren, Sanna

  Endometrios påverkan på livskvalitet: En litteraturstudie

  2017.

  Open access
 • Strååt, Maria; Vickman, Joakim

  Möjligheter att förkorta endometriosdrabbade elevers lidande med elevhälsans stöd: En kvalitativ studie

  2016.

  Open access
 • Wellander, Lisa

  Health and Economic Impact of Preventive Interventions for School Children Aimed to Improve Mental Health: Municipality perspective

  2014.

  Open access
 • Rosmar, Camilla; Karanikas, Susanna

  BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med formulär om 3-5-åriga barns beteende och sociala förmågor

  2014.

  Open access